Dištančné vyučovanie – 100% online???

Táto otázka rozprúdila diskusie už na jar. A dnes sa zdá, že je stále ťažké rozhodnúť, čo je to “pravé orechové” pre dištančné vzdelávanie na základnej škole. Každá škola, každý riaditeľ urobil iné rozhodnutie, hoci s najlepším úmyslom. Niekde majú žiaci všetky hodiny online, inde je to kombinácia online hodín a posielaných zadaní… Zo strany rodičov sa názory tiež líšia. Niektorým vyhovuje, keď sú všetky hodiny online, pretože vysvetľovanie učiva potom nie je ponechané na rodičoch, iní nechcú, aby ich dieťa trávilo školský deň výlučne pred počítačom.

Synchrónne dištančné vyučovanie

29. septembra 2020 usporiadala Britská rada online konferenciu pre učiteľov jazykov pod názvom World Teacher’s Day 2020: Leading in Crisis, reimagining the future. Spoločným menovateľom všetkých prednášok bol fakt, ktorý prednášajúci stále zdôrazňovali a vychádzali z neho: vyučovanie v školách už nikdy nebude také, ako pred pandémiou Covid-19. Neznie to veľmi pozitívne, ale odborníci z celého sveta načrtli cestu, ktorou by sa do budúcnosti mohlo uberať jazykové vzdelávanie. Dokonca v danej situácii našli nové príležitosti.

Sophia Mavridi sa vo svojej prednáške The hybrid classroom. Dilemmas, choices and solutions venovala práve modelom dištančného vzdelávania. Mne osobne táto prednáška poskytla prehľad a nadhľad nad situáciou a zároveň uspokojenie, že existujú moderné trendy, ktoré v tejto situácii fungujú. Predpokladom úspechu je samozrejme fakt, že učiteľ – jazykár ich má vo svojej pedagogickej výbave.

Sophia objasnila princípy tzv. hybridného vyučovania. Tento pojem označuje súbor foriem vyučovania, ktoré môžu efektívne a dostatočne nahradiť prezenčné vyučovanie. Ide o formy zložené na využití informačných technológií, ale neobmedzujú sa iba na hodiny vedené online.

Online vyučovanie môže byť synchrónne aj asynchrónne. Pri synchrónnej forme sa čas online vyučovania zhoduje s časom, v ktorom ho žiaci reálne prijímajú. Ide teda, v našom súčasnom ponímaní, o online hodiny. Mnohé školy pripravili v tejto situácii špeciálny rozvrh hodín pre dištančné vyučovanie, kde figurujú online hodiny. Učebné plány, často aj dĺžka vyučovacej jednotky či učebný obsah sú redukované v záujme psychohygieny žiakov (a samozrejme aj učiteľov).

Na princípe hybridného vyučovania je možné tento model kombinovať s asynchrónnymi formami vyučovania. Čas vyučovania sa v tomto prípade nezhoduje sa časom, kedy ho žiaci prijímajú. Typickým príkladom môže byť výukové video, ktoré si žiak môže pozrieť v akomkoľvek čase, ktorý mu vyhovuje. V tomto bode by som rada citovala Sophiu Mavridi: “We cannot simply send students PDF to keep them occupied. That’s not the way.” (“Nemôžeme študentom jednoducho poslať PDF, aby sme ich zamestnali. To nie je cesta.” pozn. preklad autorky)1 Asynchrónne formy hybridného vyučovania rešpektujú logické usporiadanie fáz vyučovacej hodiny (motivácia, expozícia, fixácia, aplikácia, reflexia a komparácia) ako aj iné didaktické zásady (napr. názornosť). Hybridné vyučovanie má plne nahradiť prezenčné vyučovanie.

Asynchrónne dištančné vyučovanie

Trh s digitálnymi komponentami vyučovacích materiálov už dnes ponúka množstvo produktov, ktoré spĺňajú kritériá hybridného vyučovania. Ako jeden príklad za všetky uvediem Oxford Online Practice Kit k učebnici English Plus 2nd edition (Oxofrd University Press). Obsahom sú extra úlohy na rozvíjanie všetkých štyroch jazykových zručností. Materiál je určený na asynchrónne vyučovanie, teda prítomnosť učiteľa nie je potrebná. Každá téma je metodicky spracovaná tak, aby žiak samostatne prešiel fázami úvodnej motivácie a stanovenia vyučovacieho cieľa, cez prezentáciu, precvičenie a fixáciu až po reflexiu a aplikáciu jazykového učiva. Keďže ide o jazykové vyučovanie, žiak má k dispozícii multimediálny obsah, nahrávky a ozvučenie si sám ovláda a reguluje, pracuje s pomôckami (vysvetlivky, tipy a online slovník) a sebahodnotením. Súčasťou je LMS (learning management system), kde učiteľ vidí výsledky a pokroky žiakov.

Online Practice Kit

Angličtinári majú naozaj šťastie, že môžu využiť takéto sofistikované materiály. Čo však iné jazyky? Ako má vyzerať kvalitný materiál na asynchrónne vyučovanie spĺňajúci kritériá hybridného vyučovania? To je téma na samostatný blog, ktorý sa na jazykyvtriede.com určite objaví.

Hybridné vyučovanie dáva príležitosť aj na využitie klasických zdrojov v učebniciach a knihách. Študenti majú problémy so spracovaním textov, so zručnosťou učiť sa z kníh. Určite bude prínosom pre ich budúce štúdium, ak sa v tejto oblasti zlepšia. Množstvo inšpirácie nájdeme aj v zážitkovom, problémovom či projektovom učení. Tieto formy môžu zdravo vystriedať vyučovanie pri počítači. Kľúčovú rolu v hybridnom vyučovaní hrá inštrukcia, ktorú žiakom s týmito materiálmi pošleme.

Tento prístup k dištančnému vzdelávaniu nie je príliš náročný na technické vybavenie či digitálne zručnosti aktérov vzdelávania. Napriek tomu treba pripomenúť alarmujúce výsledky prieskumu, ktorý robila Britská rada medzi učiteľmi na celom svete. Zistilo sa, že až 91% opýtaných učiteľov pred pandémiou Covid-19 nikdy neučili online. 83% zo vzorky učiteľov absolvovalo minimálny alebo žiadny tréning na online vyučovanie. Je nesporné, že teacher training v oblasti využívania technológií na dištančné vyučovanie je pre učiteľov nevyhnutne potrebný a úroveň ich digitálnych zručností má priamy vplyv na kvalitu dištančného vzdelávania.

Hybridné vyučovanie je veľmi sľubným konceptom, ktorý v záujme dieťaťa kombinuje synchrónne a asynchrónne vyučovanie, digitálne aj klasické zdroje vyučovacích materiálov. Vďaka prepracovaným inštrukciám môže byť efektívnou náhradou prezenčného vyučovania. Ako sa podarilo nastaviť dištančné vyučovanie u vás – na vašej škole, kde učíte? Aké sú vaše skúsenosti a námety? Napíšte do diskusie. Teória je dôležitá, ale vyskúšaná prax je hodnotnejšia.

PaedDr. Eva Balážová

Použité zdroje:

  1. https://www.teachingenglish.org.uk/article/hybrid-classroom-dilemmas-choices-solutions

Pridaj komentár

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.